Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Przedszkole Miejskie Nr 15 Kraina Marzeń

Przedszkole Miejskie Nr 15 Kraina Marzeń zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkole Miejskie Nr 15 Kraina Marzeń.
  • Data publikacji strony internetowej: 2010-08-30
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-02-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Strona nie posiada żadnych udogodnień.

Wyłączenia

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów na klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
  • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2018-02-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marzena Kołakowska.
E-mail: dyrektor@pm15.ostroleka.edu.pl
Telefon: (29) 766-52-78

Każdy ma prawo:
  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 15 Kraina Marzeń w Ostrołęce
Adres: 07-410 Ostrołęka
ul. Jaracza 5
E-mail: przedszkolenr15@o2.pl
Telefon: (29) 766-52-78

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Jaracza - prowadzą do niego schody, brak podjazdu dla niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
2. Na terenie przedszkola nie ma miejsc parkingowych .
3. Osobami oddelegowanymi o udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
4. W budynku 1 poziomowym (parter i piwnica) znajduje się korytarz.
5.W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalet, barierek).
6. Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
7. W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Przedszkolowo.pl logo