Regulamin PM nr 15

 1. Przedszkole czynne jest od godziny 6.30 do godz. 17.
 2. Dzieci powinny przyjść do przedszkola do godz.8.00 ze względu na pełne korzystanie z posiłków i zajęć dydaktycznych.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci muszą być odebrane przez rodziców lub upoważnione dorosłe osoby.
 4. Mając na uwadze dobre samopoczucie dziecka ubranie, ubranie powinno być schludne i łatwe w samoobsłudze.
 5. Wszystkie rzeczy należy podpisać pełnym nazwiskiem.
 6. Rodzice nie mogą przysyłać do przedszkola dzieci chorych. W razie zachorowania dziecka na chorobę zakaźną należy powiadomić o tym przedszkole.
 7. Każde dziecko powinno być ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków (do 15 września).
 8. Opłaty za przedszkole należy regulować z góry za bieżący miesiąc.
 9. Odliczanie odpisów za dni nieobecności dziecka w przedszkolu dokonywane są na bieżąco.
 10. Rodzice zobowiązani są do brania udziału w zebraniach ogólnych i grupowych organizowanych przez dyrektora i nauczycieli przedszkola.
 11. Rodzice zasięgają informacji o postępach i zachowaniach dziecka tylko u nauczyciela danej grupy.
Przedszkolowo.pl logo